Android 中 Textview组件 默认获取焦点

方式一:

1、首先需要在XML文件中给TextView 设置如下属性:

android:focusable="true"

2、然后通过 java代码强制获取焦点,如下代码:

textView.setFocusableInTouchMode(true);
textView.setFocusable(true);
textView.requestFocus();

方式二:

效果图:

如果觉得文章有帮助到你,可以扫描以下二维码
   请本文作者 喝一杯
pay_weixin pay_weixin

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注